Zítkov

Zaniklý hrad na výrazné ostrožně na levém břehu Tiché Orlice na okraji Chocně.

Jméno Zítkov je pravděpodobně nové ozmačení zříceniny, původně se zřejmějedná o Nový hrad založený buď Karlem IV. nebo Janem Pyknou z Lichtenburka., který jej držel v roce 1388. k zániku hradu pak muselo dojít poměrně záhy, protože již na počátku 15.století jej nahradila tvrz v Chocni, pokud se označení tvrz nevstahuje k tomuto hradu, což je vzhledem k jeho velikosti dost málo pravděpodobné. O problematice hradů v okolí Chocně je více popsáno u hradu Hlavačova.
Dispozice hradu byla dvojdílná. V čele protáhlého předhradí se zachoval kupovitý relikt, možná pozůstatek věže v blízkosti brány. Vyjma valu pak předhradí nevykazuje žádné další stopy zástavby. Podélné jádro krom šíjového příkopu zajišťoval i zadní příkop s valem, který na západní straně přechází v parkán sledující bok jádra. Ten mohl obcházet ještě výše položený parkán, kterému mohla náležet plošinka v severovýchodní části hradu nad zadním příkopem a svahem strmě spadajícím dolů k Orlici. V jádře se pak zachovaly relikty dvou paláců stojících v čelní a zadní části, jako i spojující hradby.
Zítkov je tak zřejmě jedním z představitelů hradu dvoupalácové dispozice.

       

Na první fotografii je pohled na přístup do hradu. V popředí je příkop, za ním pak je zřejmý relikt věže. Na druhé fotografii je pohled z předhradí na relikt věže při vstupu. Na třetí fotografii je pohled z předhradí přes val na jádro hradu a na čtvrté fotografii je zadní val, jádro hradu a vpravo pak prostor parkánu kopírujícího při západní straně bok jádra.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík