Zbiroh

Zřícenina hradu na na skalnatém vrcholu nad levým břehem Jizery nad Malou Skálou nedaleko Vranova.

Doba vzniku hradu není známa, poprvé vystupuje až v roce 1390, kdy jej v souvislosti s aktivitami odbojného Markvarta z Vartenberka a Kosti dobylo královské vojsko a spolu s Hrubým Rohozcem připadl ke koruně. Poté se na další desetiletí písemné prameny, až na zmínku o královském purkrabí k roku 1392, odmlčí.
Po skončení husitských válek, běhěm nichž byl v držení Oty z Bergova, byl hrad 1442 nebo 1447 dobyt a rozbořen jako sídlo lapků a od roku 1458 je již uváděn jako zbořený.

Čtyřdílná dispozice hradu zaujala jeden z vrcholků skalnatého hřbetu při levém břehu Jizery tvořeném pískovcovými bloky, které do velké míry determinovaly podobu hradu. na východní straně se patrně nacházelo předhradí, nebo vnější opevnění tvořené ovšem jen lehčí zástavbou a ohrazením za použití dřeva. V čele vlastního hradu, odděleného skalní rozsedlinou upravenou do podoby šíjového příkopu se nachází volně stojící obdélná obytná věž, dnes zvaná Kazatelnice. Vlastní jádro hradu tvořila dvě podsklepená palácová křídla ve tvaru písmene L, přičemž vněší severní seď východního paláce byla přizděna ke skalnímu bloku. Západní křídlo kolmé na osu hradu bylo ve své severní části zakončeno baštovitě vystupující částí. Z jihovýchodního nároží jádra vystupovala zvláštní lichoběžníková stavba. Na jižní straně jádro obíhal parkán, kterým zřejmě vedla i přístupová cesta. Dále za jádrem se v zadní západaní části dispozice rozkládála další část, ze které se dochovaly pozůstatky opevnění využívající jednotlivých skalních útvarů.

       

Na první fotografii je pohled na volně stojící obdélnou věžovitou stavbu v čele dispozice zvanou Kazatelnice. Na druhé fotografii je pohled do prostoru jádra z jeho jichovýchodní části, na třetí pak pohled na vnější stranu severní zdi paláce a na čtvrté pohled do jeho sklepení.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček