Týnec nad Sázavou

Zbytky hradu na návrší nad levým břehem Sázavy ve stejnojmenném městě.

Předchudcem hrady byla románská rotunda s farní funkcí a pohřebištěm z 11. století. V průběhu 13. století došlo k zásadní změně a rotunda se stala kaplí nově založeného královského hradu, který je ale v písemných pramenech zmiňován až v roce 1318 jako majetek Medků z Valdeka, v jejichž držení pak zůstal až do druhé poloviny 15. století. Od prvé poloviny 17. století přestal sloužit k rezidenčním účelům. Po požáru v roce 1654 zpustl a byl pouze utilitárně využíván. Výraznější úpravy přinesla až druhá polovina 18. století, kdy se na jeho konci stal hradní areál součástí manufaktury na kameninu. Po jejím zánku pak většina dále existujících objektů sloužila k obytným účelům.

Hrad z prvé poloviny 13. století oválného tvaru obíhal mohutným okružní příkopem, za kterým se tyčil val bez vnitřní konstrukce s čelem ukotveným mohutnými kůly. Do valu byl vevázán trojprostorový zděný palác, který snad vznikl na místě staršího dřevěného objektu nám neznámé funkce. Ve vnější stěne paláce se nacházel malý portálek, k němuž vedl přes příkop můstek. Tento vstup ale nebyl hlavním přístupem do hradu. Řešení hlavní vstupu nám ovšem bohužel není známo.
Přibližně ve středu takto vymezeného okrsku se nacházela starší rotunda s přistavěným čtverhranným bergfritem. Tato stavební dvojice se zachovala až dodnes. V další fázi bylo jádro ohrazenou kamennou hradbou, k niž se přiložila další zástavba. Románský palác byl rozšířen přístavbou dvorního traktu dochovaného v budově dnešního muzea. Následně pak bylo vybudováno i částečně dochované vnější ohrazení s přiloženou, nejspíše hospodářskou budovou zajištěné v 15. století baštami.

       

Na prvním a druhém snímku je celkový pohled na rotundu s přistavěným čtverhranným bergfritem, na třetím a čtvrtém pak základy románského paláce.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
České hrady, D. Menclová
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček