Rychmberk

Zřícenina hradu na strmém skalnatém ostrohu nad soutokem Liberského potoka s bezejmennou vodotečí ve stejnojmenné obci Liberk.

Hrad byl vystavěn zřejmě již v 13. století Kounici. Prvým nám známým majitelem je Vilém z Rychmberka připomínaný k roku 1310. V roce 1367 hrad získali Jan a Vznata ze Skuhrova, koncem věku pak hrad koupili páni z Častolovic. Roku 1425 byl hrad, jakožto majetek horlivého katolíka Půty z Častolovic dobyt husitským vojskem. O patnáct let později roku 1440 se jej zmocnil Jan Kolda z Žampachu. Už o rok později byl proto hrad opět obležen, včasným příměřím se jej Koldovi ale narozdíl od jiných hradů podařilo zachránit. V roce 1455 přechází hrad jako odúmrť na Jiřího z Poděbrad, který jej ale musel o dvě léta později dobýt. Poté zůstal pobořený hrad ponechán svému osudu a k roku 1495 se uvádí již jako pustý.

Čelo hradu zajistil systém tří šíjových příkopů se dvěma vyhozenými valy, přičemž mohutnější z nich byl v minulosti z větší části rozvezen a dnes se v jeho prostoru nachází hřiště. Protáhlé předhradí je dnes beze stop zástavby. Nevelké jádro nepravidelného půdorysu bylo od předhradí odděleno přírodní rozsedlinou dále zřejmě uměle upravenou do podoby příkopu. O podobě hradu si ze současného stavu lokality zřejmě nelze vytvořit představu o jeho podobě. Jižní stranu jádra zajišťoval proti druhé straně strmého a úzkého údolí bezejmenné vodoteče pravděpodobně parkán. V jihozápadní části na opyši jsou pak patrné terénní nerovnosti, které by snad mohly představovat pozůstatky paláce.

       

Na první fotografii je pohled z boku jádra směrem k předhradí po severním úbočí nad Liberským potokem. Na druhé fotografii je pohled na skalku v předhradí, zcela vpravo je jádro. Na třetí fotografii je pohled na první příkop a val od jihovýchodu, na čtvrté pak pohled od severu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, F. Musil, L. Svoboda