Petrov (Štíty - Horní Studénky)

Terénní stopy zaniklého opevnění v lokalitě Petrov, na mapě KČT označena jako Králova hora (602 m n.m), 2,3 km východně od Štítů, 1,3 km severozápadně od Horních Studének.

Písemné prameny o lokalitě mlčí. Badatelé jej spolu s dvěma dalšími opevněními kladou do souvislosti se zajištěním Šilperka (Štítů), nově se objevuje i názor o vazbě k Horním Studénkám, respektive jejich předchůdci. V písemných pramenech jsou Horní Studénky zmiňovány až k roku 1518, záhy se však objevuje i farní kostel (1531). Předpokládá se, že jeho práva nebyla zřízena nově, v bezprostřední blízkosti se totiž nachází trať Ödendorf-Pustina vyvolávající reminiscenci na farní ves Ödendorf doloženou k roku 1351.

Opevnění zaujalo polohu na protáhlém hřebínku v místě se širokým rozhledem. Na východní straně je stoupající hřebínek přerušen do skály vysekaným příkopem, nad nímž vystupuje pahorek jádra pětiúhelníkového půdorysu o rozměrech zhruba 18 x 10 m. V ploše jádra jsou patrné tři terénní deprese, z nichž největší nacházející se při západní straně představuje, jak by tomu nasvědčovaly nálezy mazanice, pozůstatek stavení. Na jihu a západě se nachází málo zřetelné náznaky příkopu a valu.

       

Na první fotografii je příkop a jádro od východu, na druhé opačný pohled z jádra. Na třetí fotografii je pohled přes jádro od východu, vzadu je patrná největší ze tří terénních depresí při západní straně. Na čtvrtém snímku je jádro od západu.


PLAČEK, M.: Povrchová prospekce reliktů některých šlechtických sídel na Šumpersku, in: Přehled výzkumů, Roč. 44 (2003), s. 151-156.