Nevděk

Zřícenina hradu na vysokém kopci jižně nad Žluticemi.

Zakladatelem hrad vzniklého nejspíše ve 40. letech 15. století byl Jakoubek z Vřesovic. Je otázkou, zda hrad vznikl na místě staršího opevnění, jak se domnívají někteří autoři. Po Jakoubkovi drželi hrad jeho potomci. V roce 1515 byl majetek propuštěn z manství a v roce 1537 prodán Jindřichovi z Plavna. Před koncem třetí čtvrtiny 16. století bylo žlutické panství spojeno se zbožím Hrádku. V pramenech je hrad poté uváděn ještě v roce 1578 při dělení majetku mezi syny Jiřího Kokořovce, jež držel Žlutice od roku 1575. K opuštění hradu pak došlo zřejmě v průběhu 17. století.

Jádro hradu tvořily dvě palácové stavby umístěné při nejlépe chráněné severozápadní straně mírně obdélného areálu přístupného čtverhrannou branou v jeho východním nároží. V nádvoří jádra se zachovala studna. Významným fortifikačním prvkem je mohutné zemní opevnění tvořené příkopem a valem, které je ve svahu na jihovýchodě zdvojené. Na jihozápadní a severovýchodní straně se nachází dvě nepravidelně obdélné plošiny. Jihozápadní vykazuje stopy zástavby, skrze severovýchodní byl zřejmě veden přístup.

       

Na první fotografii je pohled na jádro z příkopu na jihu, na druhé studna při tomto okraji jádra. Na třetí fotografii je koruna valu v jižní části. Na čtvrté fotografii je pohled příkopem při jihovýchodním nároží jádra směrem na východ.


DURDÍK, T.: Encyklopedie českých hradů, Praha 1999.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3, Praha 2008.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4, Praha 2011.
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XIII. Plzeňsko a Loketsko. Praha 1905.