Louzek

Zřícenina hradu na ostrožně nad levým břehem Malše u Skoronic jižně od Kaplice.

V písemných pramenech je hrad zachycen až velmi pozdě, a to v osmdesátých letech 14. století, kdy se objevuje Jan (1382-1412) a jeho syn Hroch mladší (1382-1423) z Maršovic. Poté hrad drželi Hrochovi synové Jan a Hrošek. Kdy a jakým způsobem přešel majetek na Jana z Malovic nevíme, za jeho synů došlo roku 1448 k postoupení hradu na Oldřicha z Rožmberka a od té doby byl louzecký majetek (stejně jako hrady Pořešín a Sokolčí) připojen k novohradskému panství. V roce 1541 se hrad zmiňuje již jako pustý.

Dvoudílný hrad zaujal konec široké ostrožny, přičemž předhradí zajištěné příkopem a valem nezaujalo s ohledem na rozměr ostrožny celý prostor před vlastním jádrem, ale přiložilo se k jejímu jižnímu strmě klesajícímu svahu. Zástavba předhradí není z terénní situace zřejmá. Kompaktní víceboké jádro hradu zajištěné dvojitým příkopem s valem pak zaujalo polohu na skalnatém konci ostrožny. Nejvýznamnější a zřejmě i nejstarší stavbou se stala obdélná na koso postavená obytná věž, do níž byl veden přístup v úrovni prvního patra. Přístup do jádra byl veden z předhradí veden po jižní straně konce ostrožny skrz bránu při jižní straně donjonu, v další stavební fázi zde byla přistavěna obytná budova.

V jihozápadním nároží jádra stála přímo nad skalnatým srázem obytná stavba, s roubenou komorou již v úrovni prvního patra. Je předpoklad, že původně mohla být i celodřevená. Relikty zdiva pak vedou k závěru, že další obytné budovy stály jak při jižní tak při severní straně jádra, mezi nimi se nacházel pouze malý dvorek. Celá zástavba vznikala v několika fázích, dendrochronologický výzkum prokázal, že ve třetí z nich bylo použito dřevo smýcené roku 1357. Přestože tak je Louzek písemnými prameny zachycen až pozdě, předpokládá se jeho vznik už na konci 13. století. S ohledem na stavební utváření jádra charakteristické pro lucemburskou dobu (před polovinou 14. století) je hrad řazen jako reprezentant typu blokové dispozice.

       

Na první fotografii je zachycen pohled z dvorku jádra na zeď paláce na skalnaté hraně ostrožny. Na druhé fotografii je jádro hradu z jižní strany svahu ostrožny směrem od předhradí. na třetí fotografii je pohled na předhradí z koruny valu směrem od jádra, na čtvrté celkový pohled.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. 1. vydání, Praha 2005.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. 1. vydání, Praha 2008.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek V. Jižní Čechy. 1. vydání, Praha 1986
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl III. Budějovicko. Praha 1884.
HRADY NA MALŠI: Hrad Louzek.[online] [2007] [cit. 2011-07-30]. Dostupný z WWW: http://www.hradynamalsi.cz/louzek.htm