Litice

Zřícenina hradu na široké ostrožně nad soutokem Litického potoka s Radbuzou ve stejnojmenné obci na okraji Plzně.

S predikátem Oldřicha z Litic ze starého rodu Drslaviců se v písemných poramenech setkáváme již k roku 1212, ovšem není zcela zřejmé, zda v té době již hrad existoval nebo Oldřich sídlil ještě na starším dvorci. Hrad však zcela jistě vznikl v průběhu 13. století a snad již v jeho prvé polovině. Roku 1318 byl hrad dobyt vojskem Jana Lucemburského. Roku 1367 kupuje Chotěšovský klášter ves Litice. V 15. století je hrad připomínán jako pustý.

Dnes dovjdílná dispozice hradu zaujala plochou spilitovou ostrožnu osídlenou již od pravěku. Původně se zde zřejmě nacházelo buď ještě jedno další, dnes již zcela zaniklé předhradí, nebo se jedná o pozůstatek opevnění pravěkého hradiště staršími autory chybně identifikovaný. Z dnešního dochovaného předhradí se dochoval pouze jeho reliéfní obrys ohraničený na čelní straně příkopem, původně snad dvojitým. Stopy zástavby se nedochovaly.
Nepravidelně čtverhranné jádro hradu s dodatečně v plné šíři zesílenou čelní hradbou zaujalo polohu na konci ostrožny oddělenou od předhradí na jižní a východní straně mohutným příkopem a na zbývajících dvou stranách obehnané parkánem s pozůstatky zástavby v západní části, bylo přístupné vstupní čtverhrannou věžovitou stavbou vystupující z obrysu hradu do příkopu na východě. Severní část na konci ostrožny zaujal dvoutraktový palác o šesti místnostech, před kterým se nacházel volně stojící okrouhlý bergfrit. Několik prohlubní nacházejících se v prostoru za vstupem mohou být buď výsledkem novověkého kopání nebo pozůstatky zástavby.
Pakliže vznikl dvoutraktový palác v jedné stavební fázi, představoval by spolu s palácem hradu Dražice nejnáročnější variantu obytné stavby hradu bergfritového typu ve 13. století.

       

Na první fotografii je pohled na jádro hradu od jižní strany. Na druhé fotografii je pohled na jihovýchodní nároží jádra s příkopem, na třetí pak pohled na jižní čelní stranu jádra a na čtvrté celkový pohled na ostrožnu od jihozápadu.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
České hrady, D. Menclová
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček