Janštejn

Zřícenina hradu na náhorní plošině asi 1,5 km jihozápadně od Nové Vsi v trojúhelníku Počátky-Třešť-Telč.

První zmínka o hradu pochází z roku 1358, kdy se objevuje jako jako záruka Štěpána z Březnice markraběti Janu Jindřichovi v souvislosti s prodejem Třeště, který jej sice p otřech letech vydal Štěpánovým ručitelům, ovšem záhy jej opět získal. V letech 1373-77 jej lénem držel Sezema z Janštejna. Jako markraběcí léno zůstává hrad ještě náslůedujících sedm let do roku 1384. V roce 1386 jej Jan z Meziříčí prodává Jindřichovi z Hradce. Zánik hradu kladen nejpozději do období husitských válek.

Hrad zaujal rozlehlý, avšak nízký skalnatý výběžek z mírně stoupající plošiny, od které je na západě až jihu oddělen asi 11 m širokým mělkým příkopem. Situování hradu i využití daných podmínek odpovídá situaci ostatních hradů ploché náhorní planiny Českomoravské vrchoviny jako Roštejna či Šternberka.
Severozápadní nároží nepravidelného jádra zaujal vyjíměčně štíhlý bergfrit o průměru necelých pěti metrů a vnitřní světlosti jednoho metru stojící na uměle přitesaném skalisku. Ve vzdálenopsti necelých 10 m od střepu tohoto bergfritu se na druhé skále nachází další pozůstatky okrouhlého zdiva, možná druhé věže určené k ochraně brány do jádra ležící pod ní. Rovnoběžně s oběma věžemi leží na opačné kratší straněš nádvoří uzavřeného obvodní zdí o tlouště asi 1,5 až 1,7 trojprostorový zalomený palác. Takto vymezené jádro hradu obíhá ze tří stran komunikačně využitý parkán, z něhož na východě vystupovala hranolová, zřejmě studniční věž. Vstup do parkánu byl veden po dřevěné rampě ze dvora ležícího na na plošině severně před hradem, který byl obehnaného kamennou zdí napojující se na nároží v čele hradu. Na ploše dvora se nachází několik prohlubní při obvodní zdi interpretovaných jako stavení.

       

Na první fotrografii je pohled od severozápadu na střep subtilního begrgfritu v nároží jádra v čele hradu. Na druhé fotografii je detail líce přitesané skály mezi dvěma věžemi směrem od druhé předpokládané věže nad branou do jádra. Na třetí fotografii je relikt obvodové hradby jádra na jihovýchodě a na čtvrté pohled od v7chodu do příkopu v zadní jižní části hradu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů