Hradiště nad Semtěší

Zaniklý hrad na ostrožně nad soutokem dvou menších vodotečí asi 1 km severně od vsi Semtěše.

Písemné zprávy týkající se této lokality nejsou známy. Jednoduchá, podle nálezů málo osídlená lokalita hlásící se svojí charakteristikou k starší hradištní době mohla pravděpodobně sloužit jako opěrný bod kolonizačních aktivit za hranou Železných hor, spolu v kombinaci s možnou funkcí refugia. Tomu by napovídalo málo intenzivní osídlení předhradí, které mohlo zaniknout již v průběhu 13. století. Do počátku věku následujícího pak přežilo zřejmě pouze jádro, představující jednoduché feudální sídlo. V roce 1322 je poprvé zmiňována ves Semtěš, v níž dodnes stojí štíhlá věž složitěji utvářené tvrze datované z 14. století.

Dvojdílná dispozice hradu zaujala zhruba trojúhelníkovou stoupající ostrožnu, obtékanou z obou stran dvěma menšími vodotečemi, oddělenou od okolního terénu klesáním hřebene. V tomto místě byla šíje přepažena příkopem s za ním vyhozeným valovitým tělesem nesoucím jednoduchou dřevěnou konstrukci, která zanikla požárem. V takto vymezeném prostoru se nacházelo předhradí, dnes beze stop zástavby, jehož plocha zvolna stoupala směrem ke konci ostrožny. Tam se za dalším šíjovým příkopem s mohutným valem opatřeným kamennou plentou nacházelo výše položené jádro, přístupné přerušením valu po terénní lavici v příkopu.
Ve středu jádra se nacházela cisterna na vodu, na zadní straně pak zřejmě stával jednoduchý nevelký dřevěný objekt, snad s vyplétanými stěnami.
Značná část pozůstatků byla v roce 1990 zcela zbytečně zničena při lesních pracech.

       

Na první a druhé fotografii je pohled na příkop a val předhradí z čela. Na třetí fotografii je pohled na plochu jádra na konci ostrožny, na čtvrté fotografii je celkový pohled na lokalitu, dnes hustě porostlou ostružinami a nízkým borovým lesem, jak je možno doložit pohledem do příkopu oddělujícím jádro.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Encyklopedie českých tvrzí díl III., J.Úlovec, Z. Fišera, P. Chotěbor, J. Slavík, Z. Procházka, M. Rykl, T. Durdík