Hrad u Bezníka

Zaniklý hrad na ostrožně vybíhající z kopce místně zvaného Hrádek na soutoku dvou zřejmě bezejmenných vodotečí asi půl kilometru jihovýchodně od Bezníku.

Historické prameny o lokalitě mlčí. Nevelký zjišťovací výzkum nepřinesl žádné archeologický datovací materiál. Vznik hradu je možno na základě historických souvislostí spojovat s kolonoyačním podnikáním miletínské komendy Řádu německých rytířů a v souvislosti s tím i krítkou dobu života ve druhé polovině 13.století.
Jednodílná oválná dispozice má vnitřní plochu beze stop zástavby Na čele se za prvním příkopen tyčí val s druhým příkopem, přičemž druhý příkop společně s valem obíhá i jihovýchodní boční stranu areálu.

       

Na první fotografii je celkový pohled na dispozici směrem z vrcholu kopce Hrádek k z něho vybíhající ostrožně. Na druhé fotografii je pohled z hřebenu ostrožny naareál hradu. V popředí a vlevo na snímku jepatrný relikt valu. na třetí fotografii je pohled na příkop s valem při jihovýchodní straně hradu, pohled je od konce ostrožny směrem k přístupu. Na čtvrté fotografii je pohled dolů z na cestu na Kal a Bezník z areálu hradu na konci ostrožny.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík