Freudenštejn

Zřicenina hradu na konci hřebene v klínu tvořeném soutokem dvou bezejmenných vodoteči v blízkosti dnešní silnice navazující na původní středověkou stezku spojujíci Vrbno pod Pradedem a Bruntál asi 2 km jihozápadně od vsi Karlovice je nejstarší fortifikací obklopující dnešní Vrbno.

Jednodílná oválná dispozice je ze tří čtvrtin obklopena příkopem a mocným valem s 4, širokou korunou, jenž byl komunikačně využit. Na vnitřní straně je místy viditelná nasucho zděná kamenná plenta. Vlastní hrad měl po obvodu hradbu až 2,5m silnou, vnitřní zástavba není úplně jasná. Chybějící stopy po existenci věže, jakož i vyobrazení na mapě naznačují, že věž neměl. Brána do úzkého nádvoří se nacházela asi na východní straně.

Historické zprávy o hradu zcela chybí a jedinou informací o jeho názvu je mapa bruntálského panství z roku 1579. Podle archeologických nálezů, datujících jeho existenci od poloviny 13. do poloviny následujícího století, se jedná o nejstarší fortifikaci obklopující dnešní Vrbno. Pravděpodobně se jednalo o zeměpanský hrad s vojenskou a správní funkcí, kterou před polovinou 14. století převzal hrad Furstenwalde.               

Na první fotografii je pohled na příkop a val v zadní části hradu, na druhé fotografii je pohled na skaliska mezi kterými byla vyzděna hradba při jedné straně hradu, na třetí fotografii je pohled na šitokou korunu valu a příkop, na čtvrté je detail obvodové zdi.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček