Dubenec

Zříceniny staré tvrze asi 1 km jižně od Dubence v lokalitě Zámecký vrch na ostrohu nad soutokem Libotovského potoku a Hustířanky nedaleko Vilantic.

Ves Dubenec se poprvé připomíná snad již k roku 1229. Další zmínka pochází až z roku 1343. V letech 1355-1364 drželi podací právo k zdejšímu farnímu kostelu Věnek a Ctibor Kordulové spolu s bratrem Janem Bílým z Lípy. Po polovině 14. století byl majetek rozdělen mezi dvě větve vladyků z Dubence, a to na dolní část s kostelem a horní s mlýnem a tvrzí. První zmínka o tvrzi samotné, jejíž existence se však předpokládá již za obou bratrů, pochází až z roku 1395, kdy ji získal Přibík z Dubence, který obě části opět spojil. Roku 1441 ji jako majetek Vaňka Kordule z Dubence (držitelem od 1426) - spojence Jana Koldy ze Žampachu dobyla a rozbořila vojenská hotovost Hradeckého kraje.

Jednodílná trojúhelníková dispozice zaujala konec ploché ostrožny oddělené od její zbývající části šíjovým příkopem s předhozeným drobným valem přecházejícím po obou stranách v menší boční příkop opět zajištěný valem, jež se na konci ztrácí. V severozápadní části jsou patrné stopy zástavby. Zhruba v polovině čela se nachází terénní deprese, snad stopy po přístupu. Úlomky malty registrované jak v prostoru budovy při severozápadní straně, tak v zadní části a i při druhé jihozápadní boční straně dovolují vyvozovat, mimo vlastní zděnou stavbu paláce, závěr o na maltu zděné obvodové hradbě.

       

Na první fotografii je pohled z čela na jihozápadní boční stranu. Na druhé fotografii je na terénní deprese nacházející se uprostřed čela dispozice a pohled na šíjový příkop. Na třetí fotografii je pohled z čela na severozápadní stranu s pozůstatky stavení, na čtvrté pak detail stop zdiva v této části při hraně svahu.


KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.
SVOBODA, L. aj.: Encyklopedie Českých tvrzí. Díl 1. A - J. 1. vydání, Praha 1997.