Drábovna

Skalní hrad v lese u Voděrad severně od Turnova.

Písemné zprávy o hradu mlčí, není známo ani jeho jméno. Archeologické náleyy datují existenci do 13. století. Nevelký hrad ležel na skalním pískovcovém útvaru, od ostrožny odděleném širokou upravenou rozsedlinou. Vstup byl veden buď vodorovně přes ní po dřevěném mostě, nebo z ní pomocí dřevěné konstrukce přes vstupní objektv čele. Dřevené konstrukce hradu překryly rozsedliny mezi skalními bloky, jak dokazují četné draže. Hlavní stavbou byla patrně roubená, nebo hrázděná čtverhranná stavba. Na severní straně byla do skály vysekána malá světnička oblého obrysu, před níž je ve skále kruhový zaoblený objekt, vyplněný vodou.

           

Na první fotografii je plató skalního suku na kterém stával hrad. Na druhé fotografii je detail zasekaných draží. Na třetí foografii je detail kapsy pro uchycení trámu spojujícho jednotlivé skalní suky a na čtvrté fotografii je malá prostora vysekaná do skály, zahloubený objekt je v zákrytu před světničkou.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík