Bludov

Zřícenina zřejmě nejstaršího hradu Bludovců, z nichž mimo jiné vzešel i rod Žerotínů, zabírající vrcholek jižního hřebene Hradiska nad stejnojmenným městečkem, se prvně připomíná až roku 1340, kdy už byl hrad v držení vladyků z Nechvalína. Starší zpráva z roku 1200 je falzem spojujícím skutečné osoby s dobou vzniku sepsání na počátku 14. století.
Vznik hradu zřejmě spadá do doby poloviny 13. století. V roce 1346 jej vlastnili páni z Lipé, nedlouho poté jej získal markrabě Jan Jindřich. Jeho synové hrad často zastavovali a v této tradici pokračoval i král Zikmund. Hrad byl v držení pánů z Kunštátu, Valdštejna a konečně Jiříka Tunkla st. z Brníčka a Zábřehu. Protože Jiřík byl nejvýznamnějším straníkem krále Jiřího z Poděbrad na severní Moravě, staly se jeho hrady cílem uherského vojska. Protože Jiřík neměl dostatek sil k jejich obraně, většina z nich, včetně Bludova, byla dobyta. Protože k jeho obnově chyběli prostředky i zájem, hrad zpustl a posléze se stal i zdrojem lehce dosažitelného kamene.

Kolem pahorku jádra obíhá příkop a val, který je na obou šíjových stranách rozšířen. Zde jsou další šíjové příkopy a valy. Pozdější fázi opevnění lze přičíst dva okrouhlé objekty na jihu a velké (60x60m) předhradí s v severním sedle, kde v se v exponovaném nároží proti stoupající části hřebene nachází malá pevnůstka, jakási předhradní akropole sloužící zároveň jako předsunuté opevnění. S ohledem na to, že hrad byl okolo roku 1470 zničen vojsky Matyáše Korvína, je rozsah opevňovacích prací úctyhodný. Lze předpokládat, že předhradí bylo vojenským tábořištem družinu Smila z Kunštátu, o jehož loupežných přepadech vedených z Bludova v letech 1412 až 1419 svědčí celá řada žalob.

       

Na první fotografii je příkop a val při východní straně, na druhé fotografii je pohled na opevňění předhradí, na třetí pak šíjový příkop při severní straně a na čtvrté je terénní deprese v jádře hradu, zřejmě pozůstatek paláce přimknutého k hradbě jádra.


PLAČEK, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. 3. vydání, Praha 2001.
PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí. 1. vydání, Praha 2001.